ExpertOption-a nädip girmeli

ExpertOption-a nädip girmeli


ExpertOption hasabyna nädip girmeli?

  1. Jübi ExpertOption programmasyna ýa-da web sahypasyna giriň .
  2. "Giriş" -e basyň.
  3. E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň.
  4. “Giriş” gök düwmesine basyň.
  5. E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, “Google” ýa-da “Facebook” ulanyp girip bilersiňiz.
  6. Paroly ýatdan çykaran bolsaňyz, "Paroly ýatdan çykardyňyz" -a basyň.

"Giriş" düwmesine basyň, giriş formasy peýda bolar.
ExpertOption-a nädip girmeli
Hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň
ExpertOption-a nädip girmeli
Üstünlikli gireniňizden soň, goýum sahypasyny aşakdaky ýaly görersiňiz. Göni söwdany başlamak üçin hasabyňyza maýa goýmaly bolarsyňyz (Iň pes goýum 10 ABŞ dollary).
ExpertOption-da nädip goýum goýmaly
ExpertOption-a nädip girmeli
Kart maglumatlaryny giriziň we "Maliýe goşuň ..." düwmesine basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli
Indi üstünlikli goýum goýanyňyzdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.

Demo hasaby ulanmak isleseňiz, "HAKYKAT HASABY" düwmesine basyň we Demo Hasabynda 10 000 dollar bilen söwda başlamak üçin "DEMO ACCOUNT" saýlaň. Demo hasaby, platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi ulanmak we töwekgelçiliksiz real wagt diagrammasynda täze mehanikleri synap görmek üçin guraldyr.
ExpertOption-a nädip girmeli

“Facebook” -y ulanyp, “ExpertOption” -a nädip girmeli?

Şeýle hem, “Facebook” düwmesine basyp, şahsy “Facebook” hasabyňyzy ulanyp, web sahypasyna girip bilersiňiz.

1. “Facebook” düwmesine basyň
ExpertOption-a nädip girmeli
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. “

Facebook” hasabyňyzdan paroly giriziň 4. Bir gezek

“Giriş” düwmesine basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli
"Giriş" düwmesine basdyk, ExpertOption girişi soraýar: Adyňyz, profil suratyňyz we e-poçta salgyňyz. "Dowam et ..." düwmesine basyň
ExpertOption-a nädip girmeli
, şondan soň awtomatiki usulda ExpertOption platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.


Google ulanyp, ExpertOption-a nädip girmeli?

1. Google hasabyňyz arkaly ygtyýar almak üçin Google düwmesine basmaly.
ExpertOption-a nädip girmeli
2. Soňra açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň. Ulgam penjire açar, google hasabyňyz üçin parol soralar.
ExpertOption-a nädip girmeli
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň. Şahsy ExpertOption hasabyňyza äkidiler.

ExpertOption hasabyndan paroly dikeltmek

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz,

"Paroly ýatdan çykaryň" baglanyşygyna basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli
Soňra ulgam täze bir görnüş açar, bu ýerde ExpertOption hasabyňyz üçin parolyňyzy dikeltmegiňiz haýyş ediler. Ulgamy degişli e-poçta salgysy bilen üpjün etmeli we "Paroly täzeden dikelt" düwmesine basmaly, paroly täzeden düzmek
ExpertOption-a nädip girmeli
üçin bu e-poçta adresine e-poçta iberilendigi barada habar açylar.
ExpertOption-a nädip girmeli
Mundan başga-da, e-poçtaňyzdaky hatda parolyňyzy üýtgetmek teklip ediler. «Paroly täzeden düzmek» -e basyň
ExpertOption-a nädip girmeli
E-poçta salgysy sizi “ExpertOption” web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. Täze parolyňyzy bu ýere iki gezek giriziň we "Paroly üýtgetmek" düwmesine basyň
ExpertOption-a nädip girmeli
"Paroly" we "Paroly tassyklaň" düwmesinden soň. Parolyň üstünlikli üýtgedilendigini görkezýän habar peýda bolar.
ExpertOption-a nädip girmeli
Bolýar! Indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, ExpertOption platformasyna girip bilersiňiz.

Jübi programmasyny ulanýan bolsaňyz

, "Menýu" nyşanyna
ExpertOption-a nädip girmeli
basyň "Giriş"
ExpertOption-a nädip girmeli
düwmesine basyň "Paroly ýatdan çykaryň" baglanyşygyna basyň
ExpertOption-a nädip girmeli
Täze penjirede, hasabyňyza giren e-poçtaňyzy giriziň we "Iber" düwmesine basyň. Soňra web programmasy ýaly galan ädimleri ýerine ýetiriň
ExpertOption-a nädip girmeli

“ExpertOption” mobil web wersiýasyna giriň

“ExpertOption” söwda platformasynyň ykjam web wersiýasynda söwda etmek isleseňiz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Ondan soň, “ expertoption.com ” gözläň we dellalyň resmi web sahypasyna giriň.
ExpertOption-a nädip girmeli
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli
Üstünlikli gireniňizden soň, Goýum sahypasyny görersiňiz. Göni söwdany başlamak üçin hasabyňyza maýa goýmaly bolarsyňyz (Iň pes goýum 10 ABŞ dollary).
ExpertOption-da nädip goýum goýmaly
ExpertOption-a nädip girmeli
Kart maglumatlaryny giriziň we "Maliýe goşuň ..." düwmesine basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli
Indi üstünlikli goýum goýanyňyzdan soň hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.

Demo hasaby ulanmak isleseňiz, "Menýu" nyşanyna basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli
"Söwda" düwmesine basyň
ExpertOption-a nädip girmeli
Hasaplary hakyky hasapdan Demo hasabyna geçiriň.
ExpertOption-a nädip girmeli
Demo hasabyňyzda 10,000 dollar bolar.
ExpertOption-a nädip girmeli
Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz.

ExpertOption iOS programmasyna nädip girmeli?

IOS ykjam platformasyna girmek, ExpertOption web programmasyna girmek ýalydyr. Programmany enjamyňyzdaky “App Store” dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “ExpertOption - Mobile Trading” programmasyny gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a gurmak üçin “GET” düwmesine basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy, Facebook ýa-da Google-yňyzy ulanyp, ExpertOption iOS mobil programmasyna girip bilersiňiz. Diňe "Menýu" nyşanyny saýlamaly.
ExpertOption-a nädip girmeli
"Giriş" düwmesine basyň
ExpertOption-a nädip girmeli
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli


ExpertOption Android programmasyna nädip girmeli?

Google Play dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin "ExpertOption - Mobile Trading" gözlemeli .
ExpertOption-a nädip girmeli
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy, Facebook ýa-da Google hasabyňyzy ulanyp, ExpertOption Android mobil programmasyna girip bilersiňiz.

IOS enjamyndaky ýaly ädimleri ýerine ýetiriň, "Menýu" nyşanyny saýlaň.
ExpertOption-a nädip girmeli
"Giriş" düwmesine basyň
ExpertOption-a nädip girmeli
E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň.
ExpertOption-a nädip girmeli
Thank you for rating.