“ExpertOption” platformasynda hepdelik gazanç meýilnamasy

“ExpertOption” platformasynda hepdelik gazanç meýilnamasy

“ExpertOption” -da hepdelik girdeji alyň

Oktýabr meniň üçin gaty gowy boldy. Soňky 2 hepdede girdeji birneme azalsa-da, her gün gazanmagy başardym. Umuman aýdanyňda, oktýabr aýy maňa 1000 dollar töweregi girdeji getirdi.

“ExpertOption” -da üznüksiz girdeji gazanyp boljakdygy hakda pikir eden bolsaňyz, bu gollanma size degişlidir. Bu ýerde soragyňyza jogap tapyp bilersiňiz. Geliň!

Söwdagärleriň köpüsi ExpertOption platformasynda söwda etmek üçin göreşýärler. Yzygiderli girdeji nädip alyp bilerin?

Sabyr etmegiň möhüm roly

Sabyr etmek bir gowy zat. Käwagt diňe öz bähbidi üçin söwda etmekden has az söwda ýerleşdirmek has gowudyr. Diňe 4 söwdada girýän günlerim bar. Evena-da ondanam az. Sebäbi söwda ýerleşdirmek hakda pikir etmezden ozal ideal bazar şertlerini kesgitlemeli. Bazary diňe birnäçe sagatlap sabyrlylyk bilen seljereniňizde kesgitläp bilersiňiz.

Derňew strategiýaňyzy öz içine almalydyr. Gözleýän şertleriňiz, strategiýaňyzy ulanmak üçin ýeterlik amatly bolmaly. Mundan başga-da, başga bazara geçip bilmersiňiz, sebäbi bu bazara gowy giriş ýagdaýy ýok. Üstünlikli söwda garaşmak oýnudyr.

Dogry bazar şertlerine garaşsam, söwdalarymyň üstünlik gazanmak üçin has gowy mümkinçilikleriniň bardygyny bilýärin. Bu oýun maňa ajaýyp atyş üçin amatly şertlere garaşmaly mergeni ýatladýar.

“ExpertOption” platformasynda hepdelik gazanç meýilnamasy
Söwdagär mergen ýalydyr

Iň oňat söwdagärler edil mergenlere meňzeýär. Söwda başlamazdan ozal ideal şertlere sabyrsyzlyk bilen garaşýarlar. Şahsy söwda meýilnamasynyň bolmagy goşmaça kömek eder. Söwda maksatlaryňyza goşmaça boljak birini döretmegi maslahat berýärin.

Maksat bir günde 100 dollar gazanmak we bir günde 50 dollar gazanmak isleýän söwdagär üçin tapawutlanýar. Gowy söwda meýilnamasyny taýýarlamak üçin iki sany esasy komponenti goşmaly bolarsyňyz. Biri şahsy amallaryňyza, beýlekisi ExpertOption hasabyňyzyň umumy dolandyrylyşyna degişlidir. Indi, aýry-aýry amallaryňyza degişli bölek, söwda girmek üçin zerur bazar şertleri bilen baglanyşykly:

  • Bir söwda üçin maýa goýum mukdary
  • Ulanmak isleýän maliýe guralyňyz
  • Söwdanyň dowamlylygy
  • Maýa dolandyryş meýilnamasy

Iň soňky sanalan zat, maýa dolandyryş meýilnamasy şulary öz içine almalydyr:

  • Bir günde gazanmak isleýän puluňyzyň mukdary
  • Bir günde etmek isleýän amallaryňyzyň sany
  • Her söwdadan girdeji almak isleýän puluňyzyň mukdary
  • Gündelik girdeji maksadyna ýetmek üçin zerur bolan maýa mukdary
  • Şol gün söwdany gutarmazdan ozal mümkin bolan ýitgileriň iň köp mukdary

Söwda meýilnamasyny düzmek beýle kyn däl. Indiki näme. Meýilnama bolmak bir zat, ýöne ony ulanmak, oňa ýapyşmak we üstünde işlemek gaty kyn zat. Söwda journalurnaly üstünlikli söwdagäriň dostudyr. Söwda we her geleşigiň sebäplerini yzarlaýar. Netijäni seljermäge kömek edýär.

“ExpertOption” platformasynda hepdelik gazanç meýilnamasy
Yourhli söwdalaryňyzy resminama etmeli

Söwda journalurnalyňyzy ýöretmek gaty möhümdir. “OlympTradeWiki.com” -daky makalalar tejribämizden ýazylan we özümizi synap görmedik zadymyz ýok. Indi gowy pul gazanmak üçin bilimleri iş ýüzünde ulanmagyňyzy maslahat berýärin. Elbetde, söwda journalurnalyny saklaň.

ExpertOption bilen pul gazanmak

Professional söwdagärlerden, ýalňyşlyklaryndan we üstünliklerinden köp zat öwrenip bilersiňiz. Söwdagär hökmünde girdeji gazanmak ýoluňyzy gysgaldyp biler. “OlympTradeWiki.com” web sahypasynda tapjak zadyňyz şu.

Şeýle-de bolsa, diňe tejribe arkaly başarnygyňyzy ösdürip boljakdygyny ýatdan çykarmaň. Üstünlik üçin jadyly formula ýok. Ine, “ExpertOption” demo hasaby eliňe gelýär. Hakyky hasaby açmazdan ozal, mugt tejribe hasabynda birnäçe wagtlap söwda edip görüň. Bu üstünlik gazanmagy kepillendirip bilmez, ýöne mümkinçilikleriňizi gowulaşdyrar.

“ExpertOption” -da şahsy meýilnamaňyzy gurmak

Üç ýol bilen pul gazanyp bilersiňiz. Olaryň biri ýeke söwda etmekdir. Şeýlelik bilen, üstünlikleriňize we şowsuzlygyňyza jogapkär ýeke-täk adamsyňyz. Söwda meýilnamasyny nädip gurjakdygyňyzy we ýerine ýetirjekdigiňiz size bagly.

“ExpertOption” -da söwda etmek bilen başdan geçirenim, mugt demo hasaby açmak bilen başlandy. Bir aý töweregi türgenleşdim. Soň hakyky ExpertOption hasabyna geçmäge özümi gaty taýyn duýdum. 30 dollar goýdum we her gün 2 dollar gazanmagy maksat edindim.

Hemme zat meýilnama boýunça giden bolsa, hepdäniň ahyryna 10 dollar gazanyp bilerdim. 5 minutlyk möhleti we maýa goýum mukdary 1 $ -dan uly däl diýen karara geldim. Şol düzgünleri şu güne çenli dowam etdirýärin.

“ExpertOption” platformasynda hepdelik gazanç meýilnamasy
Öz söwda meýilnamaňyz üstünlik gazanmagyň açarydyr

Pul gazanmagyň beýleki iki usuly näme? Ikinjisi, signallar üçin pul tölemek.

Şeýlelik bilen bazary seljermek üçin birnäçe sagat sarp etmeli däl, sebäbi ony siziň üçin etjek adamlar bar. Soň bolsa söwda haçan girmelidigi barada signal ibererler. Rememberöne ýadyňyzdan çykarmaň, çekjek ýitgileriňiz üçin jogapkärçilik çekmezler.

Şeýle hem fond dolandyryjylary bilen pul goýmak mümkinçiligi bar.

Edýän zatlary, adyňyz bilen söwda etmek we soňundan peýdalaryny paýlaşmak. Itöne munuň içinde gaty ýokary töwekgelçilik bar. Uly maýa goýum gaznalarynyň çöken ýagdaýlary boldy. Mundan başga-da, başlamak üçin ummasyz pul gerek.

Birinji wariant üçin hökman ses bererin. Özüňiz ediň we söwdalaryňyz üçin doly jogapkärçiligi öz üstüňize alyň. 4 aýdan bäri ExpertOption-da boldum we aýlyk gazanjym köpelýär.

Gowy şahsy söwda meýilnamasy we degişli pul dolandyryş strategiýalaryny ulananym sebäpli girdeji gazanyp bilýärin. Şeýle etmekden peýdalanjakdygyňyza ynanýaryn.

“ExpertOption” platformasynda hepdelik gazanç meýilnamasy

ExpertOption-da durnukly girdeji gazanmak barada has köp maslahat

Söwda üçin maýa goýum mukdary hasapdaky galyndydan 5% ýa-da ondan az bolmalydyr. Käbir söwdagärler ýokary girdeji gazanmak umydy bilen 100% hatda bir söwdada köp pul goýýarlar. Emma söwdada kepillik ýoklugy sebäpli, olaryň iň soňky söwdasy bolup biler.

Mundan başga-da, günde birnäçe amallary ýerine ýetiriň. Bir günde 10-dan köp söwda girmeýärin. Näçe köp bolsa, girdeji şonça-da köp diýip pikir edip bilersiňiz. Itöne hökman beýle işlemeýär. Aslynda, has uly töwekgelçilige sebäp bolýar.

Her gezek täze strategiýa girizmek isleseňiz, ilki demo hasabyňyza giriň. Munuň ýaly käbir ýitgilerden gaça durarsyňyz.

1 minutdan köp bolan wagt möhletini saýlaň. Diagrammalar has uzak wagtlap synlanyňyzda has aňsat derňelýär. Derňewiňiz dogry bolsa, girdeji bilen gutararsyňyz.

Bular size “ExpertOption” -da hemişelik girdeji gazanmaga kömek etjek birnäçe gowy maslahatym. Bir zat goşmak isleýärsiňizmi? Ora-da bize öz hekaýaňyzy gürrüň bermek isleýärsiňizmi? Aşakda tapjak teswirler bölümi diňe şonuň üçin!

Thank you for rating.