“ExpertOption” -da nädip söwda etmeli

“ExpertOption” -da nädip söwda etmeli


Aýratynlyklary

Döwrebap tehnologiýalary ulanyp iň çalt söwdany üpjün edýäris. Jezalandyryş we iň takyk sitatalar üçin gijikdirme ýok. Söwda platformamyz gije-gündiziň dowamynda we dynç günleri elýeterlidir. “ExpertOption” müşderi hyzmaty gije-gündiziň dowamynda elýeterlidir. Täze maliýe gurallaryny yzygiderli goşýarys.

  • Tehniki derňew gurallary: 4 diagramma görnüşi, 8 görkeziji, ugur setirleri
  • Jemgyýetçilik söwdasy: bütin dünýäde geleşiklere tomaşa ediň ýa-da dostlaryňyz bilen söwda ediň
  • “Apple”, “Facebook” we “McDonalds” ýaly meşhur paýnamalary öz içine alýan 100-den gowrak emläk
“ExpertOption” -da nädip söwda etmeliSöwdany nädip açmaly?

1. Söwda üçin aktiw saýlaň
  • Aktiwleriň sanawyndan aýlap bilersiňiz. Size elýeterli bolan baýlyklar ak reňkli. Söwda etmek üçin bahany basyň.
  • Göterim girdejiligini kesgitleýär. Göterim näçe ýokary bolsa - üstünlik gazanylan halatynda girdejiňiz şonça ýokarydyr.

Tradhli söwdalar açylanda görkezilen girdeji bilen ýapylýar.
“ExpertOption” -da nädip söwda etmeli
2. Möhleti gutarýan wagty saýlaň we "Goý" düwmesine basyň

Möhleti gutarýan döwür, söwdanyň tamamlanjak (ýapyk) hasaplanjak we netijäniň awtomatiki jemlenýän wagtydyr.

“ExpertOption” bilen söwda baglaşanyňyzda, geleşigiň ýerine ýetiriliş möhletini özbaşdak kesgitleýärsiňiz.
“ExpertOption” -da nädip söwda etmeli
3. Maýa goýjak mukdaryňyzy kesgitläň.

Söwda üçin iň pes mukdar 1 $, iň ýokary - 1000 $ ýa-da hasabyňyzyň walýutasyna deňdir. Bazary synap görmek we amatly bolmak üçin ownuk söwdalardan başlamagyňyzy maslahat berýäris.
“ExpertOption” -da nädip söwda etmeli
4. Diagrammadaky bahalaryň hereketini derňäň we çaklamany düzüň.

Çaklamanyňyza baglylykda has ýokary (ýaşyl) ýa-da aşaky (gülgüne) opsiýalary saýlaň. Bahanyň ýokarlanmagyna garaşýan bolsaňyz, "Higherokary" basyň we bahanyň arzanlamagyny pikir edýän bolsaňyz, "Aşak" basyň. Siziň çaklamanyňyzyň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin
“ExpertOption” -da nädip söwda etmeli
söwdanyň ýapylmagyna garaşyň . Eger şeýle bolan bolsa, maýa goýumyňyzyň mukdary we aktiwden alnan girdeji balansyňyza goşular. Çaklamalaryňyz nädogry bolsa - maýa goýumlary yzyna gaýtarylmazdy.

Sargytyňyzyň gidişini diagrammada
“ExpertOption” -da nädip söwda etmeli
ýa-da Geleşiklerde gözegçilik edip bilersiňiz
“ExpertOption” -da nädip söwda etmeli
Söwdaňyz gutarandan soň netijäni alarsyňyz.
“ExpertOption” -da nädip söwda etmeli


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Girdejim nähili hasaplanýar?

Söwdadan alýan girdejiňiz, maýa goýum mukdarynyň 95% -ine çenli bolup biler. Girdeji bazaryň häzirki ýagdaýyna baglydyr.

Maýa goýup biljek iň az mukdarym näçe?

Bir söwdada maýa goýmagyň iň az mukdary 1 dollar.

Söwda hasaby bilen amallar geçirilende haýsydyr bir komissiýa barmy?

Biziň kompaniýamyz, amallaryňyz üçin hiç hili komissiýa almaýar. Emma şeýle komissiýalary töleg ulgamlary ýa-da töleg agregatory alyp biler.
Thank you for rating.